Jedrce 4/96
Dru{tva jedrskih strokovnjakov Slovenije


18. oktober 1996

Kazalo vseh Jedrc


Vsebina

Na{e aktivnosti v vodstvu European Nuclear Society
Portoro` '96 v {tevilkah
Poro~ilo s konference PSA96
Sestanek Program Committee ENS
NucWorkers bike tour '97
Popust pri naro~ilu Nuclear Engineering and Design
Ogled novega dispe~erskega centra ELESa
Na{e aktivnosti v vodstvu European Nuclear Society

Letna skup{~ina
European Nuclear Society je bila konec junija 1996 v Manchestru. Poleg mene se jo je iz Slovenije udele`il {e Ivan [piler iz NE Kr{ko. Poslu{ali smo poro~ila prej{nega predsednika Pekke Silvennoinena in sprejeli na~rt dela za naslednje leto. Najzanimivej{e pa so bile volitve podpredsednika za leti 1997-98. Steering Committee je priporo~il Pata Upsona, vendar sta mad`arsko in hrva{ko jedrsko dru{tvo predlagala tudi mene, {vedsko pa Hakkana Johanssona. Tako smo prvi~ v zgodovini ENS opravili volitve z odprto listo, kjer sva nastopala Upson in jaz, ker je Johansson odstopil. Zmagal je Upson, saj je imel `e vnaprej dogovorjeno podporo ve~jih dr`av, ki imajo tudi najve~ glasov.

Board kot o`je vodstvo ENS, v katerem sem predstavnik sredjeevropskih dr`av, ter Steering Committee, kjer zastopam na{e dru{tvo, sta se od pomladi sestala dvakrat: konec junija v Manchestru in v za~etku oktobra v Moskvi. Poleg obi~ajnih delovnih tem smo obravnavali naslednje:


3rd Regional Meeting: Nuclear Energy in Central Europe
Portoro`, 16.-19. september 1996
v {tevilkah

Skupno {tevilo registriranih udele`encev 148
Udele`encev Regional Meeting 112
Udele`encev COSYMA User's Group 36
[tevilo udele`enih dr`av
(Avstrija 3, Belgija 7, ^e{ka 3, Francija 7, Gr~ija 1, Hrva{ka 4, Irska 1, Italija 3, Izrael 1, Ju`na Afrika 1, Kanada 2, Luksemburg 3, Mad`ar ska 5, Mehika 1, Nem~ija 7, Nizozemska 3, Norve{ka 1, Rusija 2, Slova{ka 4, Slovenija 72, [panija 6, [vica 2, Velika Britanija 2, ZDA 9)

24
[tevilo vabljenih predavanj 5
[tevilo referatov 41
[tevilo posterjev  29
Skupaj objav 75


Poro~ilo s konference PSA96, Park City, USA

Kot edini iz Slovenije sem se udele`il mednarodne konference "Probabilistic Safety Assessment - Moving Toward Risk-Based Regulation", ki je potekala od 29.9. do 3.10. 1996 v ZDA, Park City, v organizaciji Ameri{kega jedrskega dru{tva (ANS - American Nuclear Society). Sodelovalo je 360 udele`encev iz 30 dr`av. V programskem komiteju je sodeloval tudi ~lan na{ega dru{tva prof. dr. B. Mavko.
Predstavil sem referat M. ^epin, B. Mavko, "Probabilistic Safety Assessment Improves Technical Specifications", ki je bil z zanimanjem sprejet.

@e sam naslov konference pove, da se v ZDA zelo prizadevajo vzpostaviti varnostne predpise na osnovi tveganja. Stali{~e Uprave za jedrsko varnost ZDA (NRC) je:
"izku{nje jasno ka`ejo, da so verjetnostne in deterministi~ne analize komplementarne, da druga druge dopoljnjujejo in da oboje prispevajo k skupnemu razumevanju varnosti."

NRC `eli uporabo rezultatov verjetnostnih varnostnih analiz raz{iriti. Sedaj so raziskave usmerjene v uporabo verjetnostnih varnostnih analiz za izdelavo navodil upravnim organom glede predlaganih sprememb obratovalnih omejitev in dovoljenj za izbolj{ave.

Naslednja konferenca z naslovom "Probabilistic Safety Assessment and Management" bo 13.-17. septembra 1998 v New Yorku.

Marko ^epin


Sestanek Program Committee ENS

Jesenski sestanek Programskega odbora ENS je bil 26.9.1996 v Parizu. Prisotnih je bilo 14 ~lanov iz 12 dr`av. Na sestanku smo obravnavali ob{iren dnevni red na temo mednarodnih znanstvenih in strokovnih sre~anj s podro~ja jedrske znanosti in tehnologije, katerega najpomembnej{i to~ki sta bili:

Zaradi pomanjkanja ~asa tudi nismo obdelali vseh to~k dnevnega reda, med katerimi bi bile prav gotovo zanimive: identifikacija tem za bodo~e konference, dopolnitev pravil sponzorstva ter formiranje strokovnih jeder za programske odbore konferenc. Vse ~lane Dru{tva vabim, da mi sporo~ijo morebitne ideje ali predloge glede tematike ali oblike konferenc, ki jih morebiti sedaj pogre{ajo.

Neposredno po sestanku smo si ogledali tovarno za predelavo izrabljenega jedrskega goriva La Hague v bli`ini Cherbourga v Normandiji. Ogled je bil izjemno zanimiv, saj je na svetu vsega skupaj samo 5 tovrstnih tovarn (=komercialnih oziroma javno dostopnih: po dve v Franciji in na Japonskem ter ena v Veliki Britaniji). Pokazali so nam zabojnike za prevoz izrabljenega goriva ter suhi postopek za njihovo raztovarjanje, bazen za skladi{~enje goriva, obrat za osteklenitev cepitvenih produktov, za~asno skladi{~e visokoradioaktivnih odpadkov ter center za nadzor radioaktivnosti v okolici tovarne.
Igor Jen~i~


NucWorkers bike tour '97

Organizacija TEN (The European NucWorker) pripravlja od 8. do 10. maja 1997 kolesarjenje delavcev v jedrski industriji. Iz ~im ve~ evrposkih dr`av naj bi prikolesarili do Bonna, kjer je predvideno sre~anje s kanclerjem Kohlom in potem skupaj odkolesarili {e v Bruselj na sre~anje s predsednikom EU. Informacije pri Igorju Jen~i~u.


Popust pri naro~ilu Nuclear Engineering and Design

Revijo Nuclear Engineering and Design lahko posamezni ~lani DJS naro~ijo le za 20% nominalne cene, vendar pod pogojem, da jo ne uporabljajo kot knji`ni~ni izvod. Informacije pri Igorju Jen~i~u.


Ogled novega dispe~erskega centra ELESa

Elektro Slovenija (ELES) je pred kratkim odprl moderno zasnovan dispe~erski center, t.i. Republi{ki center vodenja (RCV). Dru{tvo jedrskih strokovnjakov bo v decembru organiziralo ogled tega centra. Vse zainteresirane prosimo, da se prijavijo pri Igorju Jen~i~u.