Jedrce
Št. 2/97
Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije
16. junij 1997


ZAPISNIK Redne letne skupščine DJS z dne 27.5.1996

Skupščina se je pričela ob 15h10 v mali dvorani Kulturnega doma v Krškem.
Prisotne je pozdravil predsednik DJS Andrej Stritar, nato pa so izvolili delovno predsedstvo v sestavi:
Martin Novšak - predsednik, Irena Hauer in Igor Grlicarev - člana in overovatelja zapisnika, Igor Jenčič - zapisnikar.
Na skupščini je bilo 57 udeležencev oziroma 36% vseh članov DJS.

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
2. Poročilo predsednika DJS o delu leta 1996.
3. Poročilo nadzorne komisije.
4. Sprejem popravljenega statuta DJS.
5. Načrt dejavnosti za leto 1997.
6. Razno.

ad 2.
O dejavnosti društva v minulem letu je poročal dr. A. Stritar, predsednik DJS:

i) Aktivnosti ob referendumski pobudi
-  ~10 javnih nastopov

ii) Konference
- Uspešno izvedena konferenca v Portorožu septembra 1996: Nuclear Energy in Central Europe; COSYMA User's Group.
- Priprave na konferenco Bled 1997 - dosedaj 85 prijavljenih prispevkov.
- Sponzorstvo konference K0 User's Group Meeting, Ljubljana, September 1996.
- Sponzorstvo konference Thermal Hydraulic Meeting, Beijing, China.
- Pridobitev organizacije konference Nuclear Tracks in Solids leta 2000.

iii) Publikacije
- Černobil, nesreča, posledice, nauki. April 1997, ISBN 961-6207-01-6.
- Zdravstvene posledice nesreče v Černobilu. Maj 1997, ISBN 961-6207-01-6.
- POJMOVNIK jedrske tehnike in varstva pred sevanji. Februar 1997, ISBN 961-6207-05-9.
- OSNOVE VARNOSTI St. 111-F, Zbirka o varnosti: Načela ravnanja z radioaktivnimi odpadki. April 1996, ISBN 961-6207-00-8.
- OSNOVE VARNOSTI St. 111-S-1, Zbirka o varnosti: Vzpostavitev nacionalnega sistema za upravljanje z radioaktivnimi odpadki. Maj 1996, ISBN961-6207-00-8.
- ZBIRKA O VARNOSTI St. 120, Varstvo pred sevanjem in varnost virov sevanja.

iv) Mednarodno sodelovanje
- European Nuclear Society: udeleževanje sestankov Board, Steering Committee, Program Corrmmittee, Information Committe; Andrej Stritar kandidiral za podpredsednika.
- American Nuclear Society.

v) NUCLEUS

vi) Jedrce

Predsednik DJS je prikazal tudi finančni obračun za leto 1996 in povzel, da je društvo zaključilo minulo leto s "pozitivno ničlo", kar je glede na potrebe društva in na finančne predpise ugodno. Pripomb na poročilo ni bilo.

ad 3.
Dr. Leon Cizelj, član NO, je prebral izjavo nadzorne komisije. Nadzorna komisija v tej izjavi ugotavlja, da je bilo finančno poslovanje v skladu s predpisi in skupščini priporoča, da predloženo finančno poročilo sprejme. Skupščina je nato poročilo z glasovanjem soglasno sprejela.

ad 4.
Dr. Leon Cizelj, predsednik komisije za prenovo statuta DJS, ki je bila imenovana na letni skupščini 1996, je uvodoma predstavil časovne mejnike pri delu komisije in cilje sprememb statuta (uskladitev z Zakonom o društvih, podrobneje definirati delo skupščine, zagotoviti kontinuiteto dela organov društva, povečati udeležbo članov pri delu društva). Predlagane vsebinske spremembe določajo predstavljanje in podpisovanje v imenu društva, sklepčnost skupščine, povečanje števila članov UO in NO, načelo menjave polovice članov UO in NO na dve leti in definirajo začasne in stalne komisije društva. Osnutek spremenjenega statuta je bil, vključno z dvema naknadnima popravkoma UO, objavljen v Jedrcu 1/97.

Na skupščini so bile predlagane naslednje spremembe osnutka statuta:
- 8. člen: črtati 4. alinejo 2. odstavka - predlog soglasno sprejet.
- 22. člen: popraviti tiskovno napako (manjka "polovica") - predlog soglasno sprejet.
- 16. člen (ugotavljanje sklepcnosti): spremeniti "predsedujoči" v "sklicatelj" - po obrazložitvi I. Spilerja, dipl.iur., predlog soglasno zavrnjen.
- 21. člen (odpoklic): nadomestiti "skupščina" z "izredna skupščina" - predlog sprejet s 55 glasovi 'za' in 2 glasovoma 'proti'.
- 16. člen: (sklepcnost skupščine): dopolniti "vsaj petina" z "vsaj petina, vendar ne manj kot 10 članov" - predlog soglasno sprejet.
- 7. člen: črtati "državljan Slovenije - po obrazlozitvi I. Spilerja, dipl.iur., predlog soglasno zavrnjen.
- 12. člen: dodati alinejo "s smrtjo" - predlog soglasno sprejet.
- 24. člen: popraviti tiskovno napako (označen je bil kot 4. člen) - predlog soglasno sprejet.
- 37. člen: popraviti "Jozef" v "Jožef" - predlog soglasno sprejet.
- 28. člen: popraviti "NK" v "NO" - predlog soglasno sprejet.
- 20. člen: popraviti tiskovno napako (ozioma oziroma) - predlog soglasno sprejet.
Po obravnavi posameznih popravkov so udeleženci glasovali o popravljenem statutu v celoti in ga soglasno sprejeli.

ad 5.
Dr. Stritar je predstavil tudi načrte za bodočo dejavnost DJS:

i) Organizacija konference Bled 1997

ii) Izdaja publikacije ZBIRKA O VARNOSTI St. 120, Varstvo pred sevanjem in varnost virov sevanja.

iii) Mednarodno sodelovanje:
- sodelovanje v odborih European Nuclear Society (Board, Steering Committee, Program Committee, Information Committe).
- Aktivna vključitev v International Committee American Nuclear Society.
- Young Generation Network.
- Pomoč pri izmenjavi študentov.
- Sekcije mednarodnih zdruzenj (ASME); dr. J. Rant je s tem v zvezi predlagal tudi organizacijo srečanja o neporušnih metodah in materialih v jedrski tehnologiji ter pripravi tematskih številk Strojniškega in/ali Elektrotehniskega vestnika o jedrski stroki.

iv) Nadaljevanje s prevajanjem in izdajanjem biletna NUCLEUS.

v) Obveščanje članstva z društvenim glasilom Jedrce.

Predsednik DJS je predstavil tudi predlog proračuna za leto 1997 (Priloga 6). Plan dela in predlog proračuna sta bila soglasno sprejeta.

ad 6.
Razprave ni bilo.
skupščina je bila zaključena ob 16h30.

Novice iz vodstva European Nuclear Society

5. in 6. junija smo imeli v Amsterdamu sestanke Board in Steering Committee of ENS. V petek popoldne, 6. junija, je bila tudi redna letna skupščina ENS. Glavni poudarki:
- Leto 1996 je ENS zaključila zelo uspešno, saj se je prvič zgodilo, da je bil primanjkljaj v letu, ko ni European Nuclear Conference (ta bo spet prihodnje leto) manjši od 50.000 SFR (le 18.000 SFR).
- Hkrati s sestanki vodstva je potekal tudi sestanek Young Generation Network. Mladi delavci v jedrski stroki so zelo uspešno pograbili idejo, ki je prišla iz kroga "starih" in so polni idej o medsebojnem sodelovanju. Zadnja skupščina DJS je poverila Marku Čepinu postavitev mreže YGN pri nas. Vsi člani, mlajsi od 35 let, povežite se z njim in na plan z idejami!
- Volili smo funkcionarje za obdobje 1998-99. Predsednik ENS bo Pat Upson, V. Britanija, podpredsedniki pa Agneta Rising, Švedska, Bertrand Barre, Francija Andrej Stritar, Slovenija.

V Board of ENS smo izvolili predstavnika Madžarske in Španije.
ENS se je tako v zadnjem letu krepko pomladila! Imamo novega sekretarja, Konrada Hädenerja, večina članov Boarda je mlajših od 50 let, poudarek dejavnosti pa je na YGN.